Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết

**

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết

Giới Thiệu

Sự khác biệt giữa ân điển của Phúc Âm và hoạt động của tôn giáo là gì? Nếu chúng ta không hiểu ân điển thì chúng ta  sẽ không hiểu Phúc Âm. Làm thế nào để Cơ Đốc Nhân có thể bảy tỏ được ân điển và lòng nhân từ cho nhau và cho những người không biết Chúa? Chúa Giê-su nói mọi người sẽ biết chúng ta là con cái Ngài nếu chúng ta yêu thương nhau. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều này? Sự khác biệt giữa Ân Điển của Phúc ÂmTôn Giáo Chết sẽ giúp các tín hữu trưởng thành lên trong ân điển của Chúa Giê-su.

Tài liệu này được chia thành 4 phần:

  • Phần 1: một câu chuyện kể (“Hội thánh cho Cường”);
  • Phần 2: phần bài học (tập trung vào Kinh Thánh và sự dạy dỗ của Kinh Thánh về ân điển và sự thánh khiết);
  • Phần 3: một số bối cảnh (các tình huống tham khảo) về ân điển (áp dụng Kinh Thánh cho một số tình huống: xỏ mũi, hút thuốc, ngoại tình, ngồi lê đôi mách, uống rượu, xăm mình, gian dâm, chỉ đi hội thánh mỗi tuần một lần, tham ăn, chơi bài);
  • Phần 4: kết luận ngắn.

Nguyện Chúa Giê-su được vinh hiển thông qua đức tin mà các tín hữu ở Việt Nam thể hiện trong cuộc sống của họ.

 **

Gospel Grace Versus Dead Religion: Helping Vietnamese Churches Practice Grace without Abandoning Holiness

Intro

What is the difference between gospel grace and religious activity? If we don’t understand grace, we don’t understand the gospel. How can Christians show grace and mercy to each other and to non-Christians? Jesus said people will know we are his disciples if we love one another. How can we do this? Gospel Grace Versus Dead Religion will help believers grow in the grace of the Lord Jesus Christ.

This material is divided into four parts:

  • First, a story (“A Church for Carl”);
  • Second, a study (focusing on the Bible and its teaching about grace and holiness);
  • Third, some scenarios, case studies, of grace (applying Scripture to several situations: Getting a nose ring, smoking, adultery, gossiping, drinking alcohol, getting a tattoo, fornicating, gathers with the church only once a week, eating too much, and playing cards);
  • Fourth, a brief conclusion.

May the Lord Jesus Christ be glorified in it as Christians in Vietnam live their faith.

Advertisement