Câu Chuyện Lớn Kinh Thánh

Câu Chuyện Lớn Kinh Thánh English/Vietnamese (Go to PDF for full story)

Câu Chuyện Lớn Kinh Thánh / The Bible’s Big Story

  1. Đức Chúa Trời tạo nên thế giới tốt đẹp
  2. Con người không vâng lời Đức Chúa Trời
  3. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài bằng Áp ra ham
  4. Đức Chúa Trời phán xét Israel nhưng vẫn giữ lời hứa của Ngài
  5. Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài bởi Vua Giê-xu
  6. Vua Giê-xu trở lại để phán xét và phục hồi

(Full story and details within the PDFs)