Miscellaneous

Story Set (Outline of 7 Stories) PDF

 • A. The Bible – God’s Word for All People A: PDF
  • Kinh Thánh – Lời Chúa Cho Mọi Người
 • B. God Created the World and the First Man and Woman B: PDF
  • Đức Chúa Trời Tạo Dựng Nên Thế Giới cùng Người Nam và Người Nữ Đầu Tiên
 • C. God and Man Separated by Sin C: PDF
  • Chúa và Người Bị Ngăn Cách bởi Tội Lỗi
 • D. God’s Holy Law Teaches that All People are Sinful D: PDF
  • Luật Pháp Thánh Của Chúa Cho Biết Tất Cả Mọi Người Là Tội Nhân
 • E. The Birth of Jesus According to God’s Promise E: PDF
  • Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu Theo Lời Hứa của Đức Chúa Trời
 • F. Jesus is Lord over Nature and over Evil Spirits F: PDF
  • Giê-xu là Chúa Trên Thiên Nhiên và Chúa Giê-xu Có Thẩm Quyền Trên Tà Linh
 • G. Jesus is the Perfect Sacrifice Who Lives G: PDF
  • Chúa Giêsu Là Sự Hy Sinh Hoàn Hảo và Ngài Đang Sống
 • H. Further Explanation H: PDF